Štogr, Josef: CHVÁLA A OBHAJOBA ŘEČI

Vydala Knihovna kardinála Berana, Hlinná 2020, 1. vydání.
Redakce Jarmila Štogrová, jazyková úprava Petra Juklová. Grafická úprava a obálka Josef Štogr. Tisk a knihařské zpracování powerprint s.r.o., brožované, 210 x 130 mm, 143 s., 110 Kč
ISBN 978-80-906711-9-5


Jak jinak než řečí chválit řeč? Jak jinak než řečí jí obhajovat?


Kniha
Chvála a obhajoba řeči navazuje na dvě knihy Josefa Štogra, vydané v r. 2019: Viděné, zobrazené a Obrazy – studii o obrazivosti a zobrazování, a na básnivou autobiografii Josef Štogr Jinoch. V těchto třech knihách autor předvádí, jak lze rozumět, vidět, prožívat, jak lze číst a psát, jak lze mluvit a naslouchat – od naslouchání druhému až k naslouchání „vnitřním hlasům“.
Autora nezajímá nějaký abstraktní „svět“, který by šel nahlížet jako předmět (zájmu), vnímá prostředí a ukazuje, co prostředí v tom či onom „znamená“, vnímá dění a vše, co se skrze dění ukazuje a co může zaznít tak, že se to stává součástí dění. Vnímá „klenbu smyslu“, kterou nad sebou můžeme pocítit, aniž by bylo třeba pro ni stavět nějaké podpůrné lešení, bednění.

Autor
Chvály a obhajoby řeči argumentuje a ukazuje v obrazech, ale především nechává řeč, aby vytvářela vhledy, aby se skrze ni otevíralo porozumění. Ukazuje, že každý „zpevněný poznatek“, který se odtrhne od původního prožitku a vhledu, znamená v jistém smyslu prohru, ztrátu čehosi životodárného. Z vědomostí lze sestavit svět, ale ten nám už navždy zůstane cizí, ve své povaze nepochopitelný. Ale řeč nám nabízí i jiné, vlídnější cesty.
Více? V knize samé.


Autoři:
Štogr, Josef
Juklová, Petra


Recenze, ukázky:
Revue Trivium 2020/1
Revue Trivium 2020/3
Možnost 140 - příloha: To, co přebylo z Chvály řeči
Možnost 150: Chvála a obhajoba řeči


Snímek obrazovky 2022-10-08 v 15.33.37